Cây giống Trà Hoa Vàng ( 6 tháng)

50,000

Cây giống Trà Hoa Vàng 20>40cm Hải Hà Nhân giống bằng hom 50.000đ

Cây giống Trà Hoa Vàng > 70cm Hải Hà Nhân giống bằng hom Liên hệ

Cây giống Trà Hoa Vàng <> 70cm (F1) Hải Hà Nhân giống bằng hạt 100.000đ

Cây giống Trà Hoa Vàng >1m Hải Hà Nhân giống bằng hạt 200.000đ

Cây bonsai Trà Hoa Vàng đã lên chậu Hải Hà/Ba Chẽ Cây mẹ Liên hệ

Cây giống hom/hạt các dòng trà hoa vàng khác Ba Chẽ Hom/hạt Liên hệ

Giống cây Trà Hoa Vàng Quảng Ninh
Cây giống Trà Hoa Vàng ( 6 tháng)

50,000