Cây giống trà hoa vàng (Cây trưởng thành)

2,000,000

Cây bonsai Trà Hoa Vàng đã lên chậu Hải Hà/Ba Chẽ Cây mẹ Liên hệ

Giống cây Trà Hoa Vàng Quảng Ninh
Cây giống trà hoa vàng (Cây trưởng thành)

2,000,000